Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

a) Provozovatelem internetového portálu www.sportmart.cz je fyzická osoba Fabianová Pavla, IČ: 87312212, s místem podnikání v Bellušově 1861/38, 155 00, Praha 5 - Stodůlky. (dále jen „SportMart“).

b) Následující všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi SportMart a Zákazníkem v souvislosti s prodejem poukázek na služby a zboží (dále jen “kupon”). Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

c) Obchodní podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví stránky www.sportmart.cz a nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění na těchto stránkách.

d) Nově vydané obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni zveřejnění na internetových stránkách www.sportmart.cz a automaticky ruší dnem svého uveřejnění Obchodní podmínky s účinností k dřívějšímu datu. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných a účinných v době vzniku právního vztahu.

e) SportMart vyjednává podmínky a uzavírá smlouvy s obchodními partnery (dále jen “Poskytovatel”) a na základě toho nabízí kupony k odběru jejich zboží či služeb.

f) Dodavatelem zboží či služby není SportMart, ten je pouze zprostředkovatelem, který o slevách prostřednictvím svých internetových stránek informuje a distribuuje zakoupené kupony.

g) SportMart na svých internetových stránkách www.sportmart.cz umožňuje zákazníkovi získat kupon na určité zboží či službu pouze v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků.

h) Zákazník objednávkou stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

II. Ochrana osobních údajů

a) Zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se shromažďováním, vedením a zpracováváním osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, email) pro potřeby plnění smlouvy a zasílání informačních a nabídkových materiálů. Osobní údaje zákazníka budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy.

b) Zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.

c) Jeho osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění).

III. Uzavření spotřebitelské smlouvy a její obsah

1. Vztah mezi SportMart a zákazníkem

a) Podstatou smlouvy mezi SportMart a zákazníkem je naplnění závazků vůči druhé straně. Závazkem SportMart je zajistit a doručit zákazníkovi kupon dle jeho objednávky a tím poskytnout služby nebo produkty za podmínek uvedených na poukazu.

b) Zákazník má povinnost za tento kupon zaplatit sjednanou cenu na účet SportMart za stanovených podmínek.

2. Objednávka

a) Objednávku zboží či služeb lze učinit prostřednictvím webových stránek www.sportmart.cz. Předmětem objednávky je zvolený kupon. Kupon je vystaven v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Obdržený kupon lze použít pouze jednou.

b) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky dle stanovených kroků SportMart se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

c) SportMart si vyhrazuje právo objednávku od zákazníka nepřijmout v případě, že si kupon neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků. SportMart má povinnost zákazníka o této skutečnosti e-mailem vyrozumět.

d) Potvrzením přijetí objednávky je e-mail zaslaný zákazníkovi. V případě aktivace nabídky a zaplacení kupní ceny, je SportMart povinen zaslat do sedmi pracovních dnů zákazníkovi e-mail, který obsahuje objednaný kupón.

e) Kopii kuponu má SportMart povinnost uchovat po dobu 2 měsíců.

3. Cena a platební podmínky

a) Výše kupní ceny je vždy uvedena u nabídky konkrétního produktu či služby na stránkách www.sportmart.cz. Zákazník odsouhlasí výši uvedené kupní ceny potvrzením objednávky. Částku lze uhradit online platební kartou nebo bankovním převodem.

b) V případě platby platební kartou přes platební systém PayPal dojde po autorizaci platby k zablokování kupní ceny na účtu zákazníka. K realizaci platby dojde až ve chvíli, kdy si kupón objedná minimálně stanovený počet zákazníků. V případě, že se tak nestane, dojde ke zrušení transakce a peníze zůstanou nadále na účtu zákazníka.

c) V případě platby přes platební systém GoPay je zákazník povinen uhradit kupní cenu co možná nejdříve po obdržení informačního emailu (potvrzení o aktivaci a výzvě k úhradě), nejpozději však následující pracovní den po obdržení informačního emailu.

d) V průběhu nabídky není možné již proběhlou, autorizovanou ani předautorizovanou platbu ze strany Zákazníka rušit.

e) Pokud nedojde k aktivaci nabídky (dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají kupon), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že SportMart již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 21 pracovních dnů vrátit.

g) Informace o původních cenách a slevách uvedených na sportovním portálu www.sportmart.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele a SportMart tak nenese odpovědnost za jejich správnost.

4. Odpovědnost SportMart a Poskytovatele

a) SportMart neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

b) Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo Poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo Poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u Poskytovatele.

c) Povinností SportMartu je v souladu s podmínkami uvedenými u dané nabídky a v těchto obchodních podmínkách, dodat Zákazníkovi kupon na čerpání služeb či odběr zboží u Poskytovatele dané nabídky.

5. Podmínky použití kupónu

a) Podmínky užití kuponu jsou uvedeny přímo na něm nebo v aktivní nabídce zboží či služby na portálu www.sportmart.cz a Zákazník se zavazuje k jejich dodržení.

b) Platnost kuponu je na něm vyznačena datem. Po uplynutí doby platnosti kuponu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či služby bez nároku na vrácení ceny.

c) Pro konkrétní nabídku má SportMart dle požadavku Poskytovatele právo omezit maximální počet prodávaných slevových kuponů či maximální počet slevových kuponů zakoupených jednou osobou.

d) V případě, že je slevový kupon převoditelný, oprávněným z něho bude jeho držitel a předkladatel. V případě, že kupon převoditelný není, musí o tom SportMart své Zákazníky informovat v rámci dané nabídky. Kupující se v tomto případě bude muset při využití služby nebo zakoupení zboží prokázat Občanským průkazem.

e) Nabídka kuponu je časově a může být i množstevně omezena do vyprodání maximálního počtu kuponů. Veškeré omezení a zvláštní podmínky musí být uvedeny na internetové adrese www.sportmart.cz.

f) SportMart si vyhrazuje měnit maximální počet kupónů i v průběhu jeho nabídky.

g) Po skončení, vyprodání nebo pozastavení nabídky SportMartem už není možné přijímat další objednávky.

h) SportMart ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za zneužití, ztrátu nebo krádež kuponu ani jeho referenčního čísla.

i) Zaslaný kupon je vyměnitelný za služby nebo produkty za podmínek na něm uvedených. Pokud nedojde k jeho plnému využití, není Poskytovatel ani SportMart povinen vrátit zbytek jeho hodnoty.

j) Je výhradně na Poskytovateli, jestli může být kupon uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo kupony, které akceptuje.

6. Odstoupení od smlouvy

a) V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat od poskytovatele vrácení zaplacené částky.

b) Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení kuponu a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

c) Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli a SportMartu doručeno písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty, včetně čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

d) Ke kupní ceně, která má být zákazníkovi vrácena, může Poskytovatel navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením předmětu prodeje (náklady na přepravu apod.).

e) Právo na odstoupení od smlouvy Zákazník nemá, pokud již byl slevový kupon využit.

f) SportMart je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud byly porušeny podmínky pro uplatnění kuponu ze strany Zákazníka. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení peněz.

g) Prodej slevových kuponů se deaktivuje (pozbude účinnosti) u těch slevových kuponů, které nebudou zákazníky zaplaceny nejpozději do 5 dnů od ukončení nabídky.

h) Po odstoupení od smlouvy Poskytovatel slevový kupon zákazníka zneplatní a zákazník nemá právo na jeho využití.

IV. Závěrečná ustanovení

a) Pokud nedojde k aktivaci nabídky, všechny závazky smluvních stran plynoucí z uzavřené smlouvy zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky.

b) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetovém portálu www.sportmart.cz, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 20.11.2010